การพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม จัดทำข้อมูล และวิจัย

การลดความเสี่ยงในการพัฒนา Software

คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์สำหรับเราก็ต่อเมื่อมีซอฟต์แวร์ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีวิญญาณ ดังนั้น ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก แต่ขณะที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้กับเครื่องเหล่านี้ก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นมาก

เนื่องจาก software นั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอนยากต่อการทำความเข้าใจยิ่งเมื่อมีหลายๆ ระบบทำงานด้วยกันยิ่งน่ากลัวความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นไปอีก ดังนั้น ในขั้นตอนการพัฒนา software ที่ดีควรสนใจในการลดความเสี่ยงต่างๆ ลงไป โดยการค้นหาปัญหาตั้งแต่เนิ่นเพราะจะได้มีเวลาในการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย 1.Integrate continuously ที่ควรทำก่อนอันดับแรกเพื่อจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างเป็นการลดความเสี่ยงในการพัฒนา software 2.Avoid branching ถ้ามี code เพียงชุดเดียว ความเสี่ยงก็จะน้อยลงไปมาก 3.Invest in automated tests โดยการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานต่างๆของการพัฒนาที่มันซ้ำๆ 4.Identify areas of risk ความเสี่ยงต่างๆ ในการพัฒนา software มักจะมาจากสิ่งที่เราไม่รู้และไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น จึงเริ่มต้นด้วยการหาวิธีการแก้ไขและแยกส่วนนั้นๆ ออกมา 5.Work through unknowns โดยเริ่มต้นการพัฒนา software ด้วยการแยกสิ่งที่รู้และไม่รู้ ออกจากกัน 6.uild the smallest pieces that show value ปัญหาสำคัญ เพราะสิ่งเล็กๆ เหล่านั้น มันต้องมีคุณค่าต่อลูกค้า และ ทีมพัฒนาด้วยเสมอ 7.Validate often ผู้ใช้งานจะไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจนกว่าจะเห็นและลองใช้ ดังนั้น ผู้สร้าง softwareจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นและใช้งานตั้งแต่เนิ่นๆ บ่อยๆจะช่วยทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่กำลังสร้างมานั่นมันใช่หรือไม่ จะได้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น

จะเห็นได้ว่า การลดความเสี่ยงในการพัฒนา software นั้น จะช่วยทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่สร้างอยู่นั้นถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และหากได้รับ feedback กลับมาจากลูกค้าหรือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและบ่อยๆ ก็จะสามารถนำข้อมูลที่มีการ feedback เหล่านั้นกลับมาช่วยทำให้การพัฒนา software มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้พัฒนา software จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้วิธีการลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้