การพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม จัดทำข้อมูล และวิจัย

กระบวนการพัฒนา Softwar

กระบวนการพัฒนา Software หมายถึงโครงสร้างหรือขั้นตอนในการพัฒนา Software ซึ่งมีคำเหมือนและคำคล้ายคือ Software life cycle และ Software process ซึ่งกระบวนการพัฒนา Software ที่กล่าวถึงในที่นี้จะมีหลายรูปแบบ (model) ด้วยกัน ซึ่งในแต่ละรูปแบบนั้นจะอธิบายถึงวิธีการหรือกลุ่มของกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนในระหว่างของการพัฒนา Software

image002

กระบวนการพัฒนา Software นั้นจะประกอบด้วยหลายกิจกรรมซึ่งอาจแสดงได้ดังต่อไปนี้

  1. Conception คือการกำหนดถึงเป้าหมายและสิ่งที่ต้องการของธุรกิจในการพัฒนา Software
  2. Requirements Analysis คือการระบุถึงความต้องการของผู้ใช้งานต่อการทำการพัฒนา Software ซึ่งการกำหนดความต้องการของผู้ใช้งานบางอย่างนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะและความสามารถในการพัฒนา Software อย่างมาก
  3. Specification คือการกำหนดความต้องการของผู้ใช้งานในขั้นตอน Requirements Analysis ลงในรูปแบบที่สามารถอธิบายได้ ซึ่งอาจเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์หรือ Programming language ก็ได้
  4. Software Architecture เป็นขั้นตอนการสร้างแบบจำลองของ Software ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็น Software ที่จะทำการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดนส่วนมาก ขั้นตอนนี้จะเป็นการยืนยันว่าการพัฒนา Software เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ บางครั้งอาจรวมไปถึงการกำหนดความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคต (Future requirements) รวมถึงการเชื่อมโยง (Interface) กับ Software อื่นๆ
  5. Implementation (หรือ coding) คือการเริ่มสร้าง Software จริง
  6. Testing คือการทดสอบการทำงานของ Software ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่
  7. Documentation มักเป็นขั้นตอนที่ถูกปล่อยปะละเลยมากที่สุด ขั้นตอน Documentation คือการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำ Software ไว้เพื่อประโยชน์ในการทำการบำรุงรักษาหรือพัฒนาระบบในอนาคต
  8. Software Training and Support การทำการฝึกอบรมผู้ใช้งานให้รู้จักกับระบบหรือ Software ดีพอ ทั้งนี้นอกจากเพื่อการศึกษาระบบซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดพัฒนาระบบหรือ Software ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย
  9. Maintenance การบำรุงรักษาระบบหรือ Software ซึ่งอาจรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการใช้งานหรือการดัดแปลงแก้ไขเพื่อเพิ่ม